Shirvansah Palast 2 klein.jpg

Shirvanshah Palast, Baku, 2008

next